Kodeks etyczny 2.0

ATS Display Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z kanonem najlepszych praktyk odpowiedzialnego biznesu. Podczas realizacji projektów, firma zawsze uwzględnia zarówno aspekty społeczne, ekologiczne, jak i obowiązujące regulacje prawne. Fundamentem Kodeksu Etycznego firmy są zasady ETI (Ethical Trading Initiative – Respect for workers worldwide) oraz Global Compact ONZ (UNGC). Wynikają z nich wszelkie aspekty aktywności i postępowania firmy. Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich Pracownikach, Współpracownikach oraz Reprezentantach ATS Display Sp. z o.o. Kodeks Etyczny został wdrożony z myślą o wszystkich interesariuszach spółki (tj. Klientach, Dostawcach oraz Partnerach biznesowych).

Kodeks podstawowy ETI (www.ethicaltrade.org)

1. Dobrowolność zatrudnienia.
2. Wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji ws. warunków zatrudnienia.
3. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
4. Firma nie będzie korzystać z pracy dzieci.
5. Godziwa płaca.
6. Zakaz narzucania nadmiernego czasu pracy.
7. Zakaz dyskryminacji.
8. Uregulowany stosunek pracy.
9. Zakaz nieludzkiego traktowania.

10 zasad Inicjatywy Global Compact (www.unglobalcompact.org)

A. Prawa człowieka
1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
B. Standardy pracy
3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
5. Zniesienie pracy dzieci.
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
C. Środowisko naturalne
7. Prewencyjne podejście do ochrony środowiska naturalnego.
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
D. Przeciwdziałanie korupcji
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym przeciw wymuszeniom i łapówkarstwu.

OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ W FIRMIE ATS DISPLAY SP. Z O.O. 

A. ŁAD ORGANIZACYJNY

1. Zasady funkcjonujące w ramach zarządzania firmą.
Przestrzeganie postanowień Kodeksu Etycznego jest obowiązkiem każdego, kto pracuje lub współpracuje z firmą ATS Display Sp. z o.o. oraz działa w jej otoczeniu. Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich Pracownikach, Współpracownikach oraz Reprezentantach firmy. Niezmienną podstawą pracy jest stosowanie standardów etycznych i przepisów prawnych.

2. System poufnego zgłaszania skarg.
W przypadku naruszenia jakichkolwiek zasad Kodeksu Etycznego, skargę należy zgłaszać do Przełożonego lub anonimowo wrzucić notatkę do poufnej skrzynki. Skargi są pobierane ze skrzynki przez Dział Administracji i wpisywane do rejestru skarg. Każdorazowo po wpłynięciu skargi Dział Administracji ustala z Zarządem działania zapobiegawcze i korygujące. Pracownik, który skorzysta z możliwości złożenia skargi na podstawie zastrzeżeń, co do prawidłowego postępowania określonego w Kodeksie Etycznym otrzymuje gwarancję, że nie zostaną wobec niego wyciągnięte żadne konsekwencje z tego tytułu. Dostawcy, Klienci i Partnerzy współpracujący z ATS Display Sp. z o.o. mogą zgłosić wszelkie nieprawidłowości dotyczące naruszenia zasad Kodeksu Etycznego do Zarządu firmy korzystając z adresu mailowego: enquiry@atsdisplay.com
Od osób przyjmujących skargę Zarząd ATS Display Sp. z o.o. oczekuje zaangażowania, dyskrecji i profesjonalnej analizy zgłoszenia.

3. Odpowiedzialność i zobowiązanie.
ATS Display Sp. z o.o. wymaga przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania oraz oczekuje reagowania na nieetyczne zachowania.

B. PRAWA CZŁOWIEKA I STOSUNKI PRACY

4. Poszanowanie praw i godności człowieka.
Firma przywiązuje bardzo dużą wagę do przestrzegania praw człowieka. Jakiekolwiek złamanie tej zasady niesie za sobą daleko idące konsekwencje.

5. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
ATS Display Sp. z o.o. ma świadomość istniejącego ryzyka pracy i jednocześnie uświadamia oraz regularnie przeszkala Pracowników w tym obszarze. Aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy oraz dbać o zdrowie Pracowników, Kodeks wprowadza bezwzględny zakaz spożywania substancji psychoaktywnych i alkoholu zarówno w godzinach pracy jak i na terenie zakładu pracy.

6. Zakaz wszelkich form dyskryminacji.
Jakikolwiek przejaw dyskryminacji jest niedopuszczalny. ATS Display Sp. z o.o. popiera różnorodność oraz brak dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, stan rodzicielski czy status społeczny.

7. Zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej.
ATS Display Sp. z o.o. nie akceptuje zatrudniania nieletnich oraz pracy przymusowej.

8. Wynagradzanie i urlopy
Firma zawsze stosuje się do obowiązujących przepisów oraz wdrożonego regulaminu wynagradzania respektując określone prawem godziny pracy i przysługujące urlopy.

9. Dobre praktyki.
W ATS Display Sp. z o.o. mają zastosowanie tzw. Dobre Praktyki, wykraczające ponad przepisy prawa. Dotyczą one warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju społecznego. Firma zachęca swoich pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w rozmaitych szkoleniach. Ścieżka kariery zawodowej w ATS Display Sp. z o.o. jest klarownie opisana i realizowana w ramach regularnego Systemu Oceny Pracownika (SOP). Samo-ewaluacja pozwala na weryfikację osiągnieć oraz wyznaczenie planów na rozwój zawodowy w nadchodzącym czasie. Firma współfinansuje pracownikom dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. W ramach promocji zdrowych nawyków żywieniowych na co dzień dostępne są świeże owoce sezonowe. Wieloletni staż pracy jest honorowany i nagradzany podczas jubileuszowych spotkań, podczas których obecni są wszyscy pracownicy firmy.

C. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

10. Minimalizacja negatywnych skutków dla środowiska.
Firma w swojej działalności niezmiennie bierze pod uwagę oddziaływanie zakładu produkcyjnego na środowisko naturalne. ATS Display Sp. z o.o. bazuje na opracowanej Polityce środowiskowej i realizuje standardy tam zawarte. Firma dokłada starań do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, zgodnie z Ustawą jak i lokalnymi rozporządzeniami, konsekwentnie stosując na szeroką skalę recykling. Ponadto, firma korzysta z odnawialnych źródeł energii za pośrednictwem instalacji fotowoltaicznej zaimplementowanej w 2019 roku. Dostarcza ona około 13% energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania biura jak i zakładu produkcyjnego. W ramach zagospodarowania przestrzeni wokół zakładu firma ATS Display Sp. z o.o. maksymalnie wykorzystała wolne tereny nasadzając krzewy oraz utrzymując naturalny drzewostan i trawniki przykładając tym samym wszelkich starań do poszerzania zakresu terenów zielonych. Firma angażuje się w zwiększanie poziomu wiedzy Pracowników i Kooperantów na temat ochrony środowiska naturalnego.

D. UCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE I OTOCZENIE

11. Uczciwa konkurencja.
Zbieranie informacji o konkurencji może być prowadzone wyłącznie w sposób uczciwy. Każda próba pozyskania informacji poufnych należących do konkurencji jest postrzegana negatywnie.
12. Poufność informacji.
ATS Display Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do ochrony informacji poufnych zarówno należących do firmy, jak i tych, które są własnością Kooperantów ATS Display Sp. z o.o. (Klientów, Dostawców, Partnerów biznesowych).

13. Relacje z otoczeniem.
Zgodnie z obowiązującą w ATS Display Sp. z o.o. Polityką antykorupcyjną w firmie obowiązuje kategoryczny zakaz pośredniego i bezpośredniego proponowania, przekazywania i przyjmowania korzyści finansowych. Wszystkie transakcje muszą mieć odzwierciedlenie w dokumentach księgowych. ATS Display Sp. z o.o. regularnie korzysta z możliwości poddawania się audytom socjalnym realizowanym przez uznane światowe jednostki certyfikujące. Wyznaczają one standardy w zakresie ulepszania stosowanych praktyk biznesowych.

14. Zaangażowanie społeczne.
Firma w swoich działaniach wspiera społeczności lokalne, angażuje się w działalność dobroczynną i charytatywną. Jako Inwestor Społeczny Szlachetnej Paczki zarówno finansowo jak i w aktywnych działaniach regularnie wspiera realizację działań Stowarzyszenia Wiosna. Wspiera charytatywne inicjatywy takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zarówno bezpośrednio angażując się w zbiórki środków jak również wspierając lokalne sztaby WOŚP. Regularnie wspiera lokalne jednostki samorządowe oraz instytucje kulturalno – oświatowe.
ATS Display Sp. z o.o. intensywnie angażuje się we wsparcie lokalnego rynku pracy. Dzięki swojemu wieloletniemu zaangażowaniu w 2018 roku spółka otrzymała tytuł Pracodawca Roku w lokalnym konkursie Złoty Wiąz organizowanym przez Wójta Gminy Wiązowna.

Wiązowna, 13.01.2021