Polityka Antykorupcyjna 1.0

Mając na uwadze zapobieganie wszelkim przejawom korupcji, Zarząd oraz Pracownicy firmy ATS Display Sp. z o.o. są głęboko przekonani o konieczności przestrzegania w ramach prowadzonej przez siebie działalności obowiązujących uregulowań, w tym przepisów prawa oraz norm etycznych. Etyczne zachowania jak również odpowiedzialne prowadzenie biznesu jest naczelną i podstawową zasadą przyświecającą firmie ATS Display Sp. z o.o. Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich Pracownikach, Współpracownikach oraz Reprezentantach ATS Display Sp. z o.o.

Poniższe zasady stanowią uzupełnienie do obowiązujących zarówno krajowych i międzynarodowych norm prawnych dotyczących przeciwdziałaniu korupcji jak i mają na celu wyraźne potwierdzenie zobowiązania do długoterminowego i stabilnego modelu biznesowego.

1. W codziennej pracy hołdujemy zasadzie transparentności i uczciwości w sposobie prowadzenia działalności. Spółka dąży do zachowania najwyższych standardów etycznych.

 

2. W firmie obowiązuje kategoryczny zakaz pośredniego i bezpośredniego proponowania, przekazywania i przyjmowania korzyści finansowych. Wszystkie transakcje muszą mieć odzwierciedlenie w dokumentach księgowych.

3. Stosujemy zasadę „zero tolerancji” w przypadku przekupstwa i korupcji. Każdy taki akt traktujemy z najwyższą powagą. Nasi Pracownicy nie mogą w trakcie wykonywania swoich czynności służbowych przyjmować ani oferować korzyści majątkowych i osobistych, ani też uzależniać wykonania jakiejkolwiek czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej.

4. Stosujemy zasadę „zero tolerancji” w przypadku oszustwa, tj. umyślne podawanie nieprawdziwych danych w sprawozdaniach finansowych, umyślne wprowadzanie nieprawdziwych dokumentów, fałszowanie dokumentów, umyślne potwierdzenie nieprawdy w zakresie kontroli, przeinaczanie lub pomijanie zdarzeń, podawanie fałszywych informacji dotyczącej działalności firmy jak i wszelkie inne umyślne działania skutkujące szkodą dla ATS Display Sp. z o.o.

5. Zabrania się wszelkich działań odwetowych wobec Pracownika, który w dobrej wierze zgłasza naruszenie zasad czy przepisów, nawet jeśli w trakcie wyjaśniania zaistniałej sytuacji zarzut okaże się bezpodstawny. Należy pamiętać, że działanie w dobrej wierze oznacza działanie bez złych zamiarów i nieuczciwości.

ATS Display Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Pracownicy posiadali wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie i uniknięcie sytuacji, które mogą naruszać przepisy antykorupcyjne. W tym celu Pracownicy zostali zapoznani z Polityką antykorupcyjną ATS Display Sp. z o.o. W przypadku zauważenia jakichkolwiek odstępstw od norm prawnych czy deklaracji zawartych w Polityce antykorupcyjnej każdy Pracownik ATS Display Sp. z o.o. powinien zgłaszać takie odstępstwo do Przełożonego lub anonimowo wrzucić notatkę do jednej z poufnych skrzynek, które są umieszczone w budynkach ATS Display Sp. z o.o. Przekazane w ten sposób informacje są pobierane ze skrzynek przez Dział Administracji i wpisywane do rejestru. Każdorazowo Dział Administracji ustala z Zarządem działania zapobiegawcze i korygujące. Dostawcy, Klienci i Partnerzy współpracujący z ATS Display mogą zgłosić wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości dotyczące potencjalnych praktyk korupcyjnych, nieuczciwej konkurencji i innych form niewłaściwego postępowania na adres mailowy enquiry@atsdisplay.com

 

Wiązowna, 13.01.2021