Polityka środowiskowa 1.0

Firma ATS Display Sp. z o.o. w swojej działalności jako jeden z priorytetów traktuje zagadnienie poszanowania środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, Dostawców, Pracowników i społeczności w miejscu, gdzie prowadzona jest działalność, świadomie i celowo wdrażane są rozwiązania wartościowe dla interesariuszy spółki mające na celu racjonalne korzystanie z zasobów i walorów środowiska naturalnego. Główny obszar działania ATS Display Sp. z o.o to design, wdrożenia, produkcja i dostawy materiałów POS. W ramach swojej działalności firma zwraca szczególną uwagę na zrównoważony rozwój i mając na celu zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko naturalne dąży do:

• Prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska.
• Prowadzenia działalności z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko przez optymalizację materiałów eksploatacyjnych i zużycia surowców przeznaczonych do produkcji.
• Realizacji selektywnej gospodarki odpadami.
• Stosowania energooszczędnych źródeł światła oraz maszyn spełniających najwyższe normy ekologiczne.
• Stosowania źródeł energii odnawialnej.
• Stosowania dobrych praktyk.

Przyjętą Politykę środowiskową firma ATS Display Sp. z o.o. realizuje poprzez:

• Przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad z obszaru ochrony środowiska.
• Upowszechnienie społecznej odpowiedzialności zachęcając Dostawców i Klientów do wdrażania międzynarodowych standardów środowiskowych.
• Minimalizację ilości powstających odpadów dzięki procesom produkcyjnym z uwzględnieniem efektywności energetycznej i gospodarowania zasobami.
• Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne materiałów POS przez eliminację problematycznych surowców na etapie ich projektowania.
• Stosowanie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, zgodnie z Ustawą jak i lokalnymi rozporządzeniami współpracując z jednostkami oferującymi profesjonalne usługi recyklingu i utylizacji.
• Stały monitoring maszyn, urządzeń i instalacji dzięki czemu eliminowane są do minimum ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych.
• Regularną wymianę maszyn i urządzeń na nowocześniejsze, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.
• Stosowanie energooszczędnego oświetlenia LED.
• Zastosowanie źródeł energii odnawialnej w postaci instalacji fotowoltaicznej, co zapewnia około 13% energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania biura jak i zakładu produkcyjnego.
• Angażowanie Pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości oraz systematycznego podnoszenia ich kompetencji w zakresie ochrony środowiska.
• Maksymalne wykorzystanie wolnych terenów, gdzie nasadzono krzewy, utrzymano naturalny drzewostan przykładając tym samym wszelkich starań do poszerzania zakresu terenów zielonych.

Polityka środowiskowa jest istotnym elementem zaangażowania firmy ATS Display Sp. z o.o. w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i stanowi integralną część jej strategii oraz procesów w codziennej działalności biznesowej.