Polityka środowiskowa ATS Display Sp. z o.o.

(wersja 2.0; Wiązowna, 21 sierpnia 2023 r.)

Firma ATS Display Sp. z o.o. w swojej działalności jako jeden z priorytetów traktuje zagadnienie poszanowania środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, Dostawców, Pracowników i społeczności w miejscu, gdzie prowadzona jest działalność, świadomie i celowo wdrażane są rozwiązania wartościowe dla interesariuszy spółki, mające na celu racjonalne korzystanie z zasobów i walorów środowiska naturalnego. Główny obszar działania ATS Display Sp. z o.o to design, wdrożenia, produkcja i dostawy materiałów POS. W ramach swojej działalności firma zwraca szczególną uwagę na zrównoważony rozwój i, mając na celu zmniejszenie wpływu wywieranego na środowisko naturalne, dąży do:

 • prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska,

 • prowadzenia działalności z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko przez optymalizację materiałów eksploatacyjnych i zużycia surowców przeznaczonych do produkcji,

 • prowadzenia działań związanych z zapobieganiem zanieczyszczeniom, które powstają w wyniku działalności produkcyjnej,

 • realizacji selektywnej gospodarki odpadami,

 • stosowania energooszczędnych źródeł światła oraz maszyn spełniających najwyższe normy ekologiczne,

 • stosowania źródeł energii odnawialnej,

 • stosowania dobrych praktyk.

Przyjętą Politykę środowiskową firma ATS Display Sp. z o.o. realizuje poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad z obszaru ochrony środowiska,

 • upowszechnienie społecznej odpowiedzialności, zachęcając Dostawców i Klientów do wdrażania międzynarodowych standardów środowiskowych,

 • minimalizację ilości powstających odpadów dzięki procesom produkcyjnym z uwzględnieniem efektywności energetycznej i gospodarowania zasobami,

 • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne materiałów POS przez eliminację problematycznych surowców na etapie ich projektowania,

 • stosowanie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, zgodnie z Ustawą jak i lokalnymi rozporządzeniami, współpracując z jednostkami oferującymi profesjonalne usługi recyklingu i utylizacji.

 • stały monitoring maszyn, urządzeń i instalacji dzięki czemu eliminowane są do minimum ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych.

 • regularną wymianę maszyn i urządzeń na nowocześniejsze, bardziej przyjazne środowisku naturalnemu,

 • stosowanie energooszczędnego oświetlenia LED,

 • zastosowanie źródeł energii odnawialnej w postaci instalacji fotowoltaicznej, co zapewnia około 13% energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania biura jak i zakładu produkcyjnego,

 • angażowanie Pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości oraz systematycznego podnoszenia ich kompetencji w zakresie ochrony środowiska,

 • maksymalne wykorzystanie wolnych terenów, gdzie nasadzono krzewy, utrzymano naturalny drzewostan, przykładając tym samym wszelkich starań do poszerzania zakresu terenów zielonych,

 • ustanowienie procedur na wypadek awarii, w celu minimalizacji skażenia powietrza i wód gruntowych,

 • maksymalny odzysk surowców wtórnych,

 • ustanowienie Polityki gospodarowania wodą w ATS Display Sp. z o.o., stanowiącej integralną część niniejszej Polityki środowiskowej.

Polityka środowiskowa jest istotnym elementem zaangażowania firmy ATS Display Sp. z o.o. w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i stanowi integralną część jej strategii oraz procesów w codziennej działalności biznesowej.

Załącznik nr 1 do Polityki środowiskowej ATS Display Sp. z o.o.

Polityka gospodarowania wodą w ATS Display Sp. z o.o.

(wersja 1.0; Wiązowna, 23.06.2023 roku)

 1. CEL:

ATS Display Sp. z o.o. angażuje się w odpowiedzialny rozwój biznesu i rozumie wpływ niedoboru wody i zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi zarówno na działalność firmy jak i funkcjonowanie całego społeczeństwa.

Przyjęliśmy za cel zmniejszenie zużycia wody, zwiększenie efektywność jej wykorzystania i zapewnienie zdatności produkowanych przez nas ścieków do ponownego wykorzystania po ich recyklingu w oczyszczalniach.

Dbamy o przejrzystość naszych działań poprzez ujawnienie ilości zużywanej przez nas wody i produkcji ścieków w naszym rocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Wierzymy w zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w działalności naszej firmy. Skupiamy się na zwiększaniu świadomości naszych interesariuszy w zakresie zagrożeń związanych ze zużywaniem wody oraz ustalaniu celów wpływających na zwiększenie wydajności zużywanej wody oraz zapobiegających przedostawaniu się do wody zanieczyszczeń i toksycznych substancji wykorzystywanych w procesach produkcyjnych firmy.

Polityka ma na celu identyfikację zagrożeń związanych z użytkowaniem wody i strategie ich łagodzenia.

 1. ZAKRES:

Niniejsza polityka ma zastosowanie w całym zakładzie produkcyjnym ATS Display Sp. z o.o., a każdy pracownik firmy jest partnerem w realizacji tej polityki. Zachęcamy również wszystkich innych interesariuszy naszej firmy do promowania świadomych decyzji w zakresie ochrony zasobów wodnych, monitorowani zużycia wody i wdrażania zrównoważonych praktyk recyklingu wody w obiegach zamkniętych.

 1. POSTANOWIENIA:

Niniejsza polityka ustanawia strategię gospodarki wodnej, procesy i praktyki w zakresie:

 • przestrzegania wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 • dostosowania do inicjatyw publicznych, w tym wytycznych dotyczących zużycia wody przekazywanych przez lokalną gminę oraz zarządcę wodociągów gminnych,

 • poszanowania podstawowego prawa człowieka do dostępu do czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych,

 • minimalizacji śladu wodnego

 • utrzymania pożądanej jakości wody podczas jej pozyskiwania, przetwarzania i konsumpcji,

 • raportowania efektywności konsumpcji wody wszystkim zainteresowanym stronom,

 • stosowania zasady 3R – „reduce, replace, reuse” a więc redukcji zużycia, zamianie lub ponownym użyciu wody.

 1. SYSTEM GOSPODARKI WODNEJ I ŚCIEKOWEJ W ATS DISPLAY:

Zużycie wody w naszej firmie obejmuje głównie zużycie do celów sanitarno – bytowych naszych pracowników oraz w procesie przygotowywania powierzchni naszych produktów do lakierowania proszkowego.

Niniejsza polityka jest realizowana w następujący sposób:

REDUCE:

 1. Zamontowanie w stołówkach i łazienkach kranów bezdotykowych (z czujnikiem ruchu) wyposażonych w perlatory. Czujnik reagujący na ruch dłoni lub przedmiotów zlokalizowanych pod kranem uruchamia strumień i zamyka go w momencie kiedy fotokomórka nie rejestruje już żadnych obiektów znajdujących się w strefie mycia. Pozwala to na minimalizowanie zużycia wody do celów sanitarnych.

 2. Zmywanie naczyń użytkowanych przez pracowników w zmywarce, co pozwala na trzykrotnie mniejsze zużycia wody w stosunku do zmywania ręcznego.

 3. Uruchomienie nowej aplikacji ATS Assemble QR,  która umożliwia odczytywanie instrukcji montażu produktów w formie elektronicznej za pomocą kodów QR. Aplikacja powstała z myślą o ochronie środowiska poprzez ograniczenie zużycia wody niezbędnej do produkcji papieru, na którym następnie drukowane były dotychczas instrukcje w formie tradycyjnej. Aplikacja oblicza ilość wody, która zostałaby zużyta do wyprodukowania papieru przeznaczonego do druku instrukcji, które zastąpiliśmy naszą elektroniczną formą.

 4. Wykorzystanie w procesach produkcyjnych surowców z kontrolowanych źródeł pochodzenia produktu, np. poprzez wykorzystanie drewna i surowców drewnopochodnych pochodzących z zasobów leśnych kontrolowanych przez FSC® (Forest Stewardship Council®). ATS Display Sp. z o.o., nie chcąc przerywać łańcucha dostaw produktów opatrzonych znakiem FSC, przeszła w 2022 roku proces certyfikacji FSC i uzyskała nr licencji FSC-C177133. Zrównoważona gospodarka leśna wzmacnia funkcję wodochronną, mającą wpływ na czynniki równania bilansu wodnego – opad, odpływ, parowanie terenowe i retencję wodną.

 5. Sadzenie drzew i krzewów na terenach zielonych wokół budynku firmy, co wpływa pozytywnie na retencję wodną pobliskiego terenu.

REPLACE:

 1. Zastąpienie wody w procesie czyszczenia powierzchni oraz urządzeń produkcyjnych sprężonym powietrzem oraz czyściwami tekstylnymi wielokrotnego użytku. Czyściwa, po zabrudzeniu, są odbierane przez firmę je dostarczającą, prane i dostarczane nam z powrotem do użycia. Firma dostarczająca czyściwa posiada opracowany własny proces prania i system oczyszczania ścieków. Woda stosowana w procesie prania jest wielokrotnie wykorzystywana dzięki technologii kaskadowej. Pozwala to na zmniejszenie zużycia czystej wody o 50%, a zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko o 85% w porównaniu ze standardowymi procesami prania w gospodarstwach domowych.

 2. Zastąpienie w 100% wykorzystania lakierów rozpuszczalnikowych do drewna lakierami wodnymi. Ich podstawową cechą jest mała emisja szkodliwych dla zdrowia związków, stanowiących źródło zanieczyszczenia środowiska, w tym wód gruntowych.

 3. Zastąpienie użycia wody w procesie czyszczenia wnętrza komór lakierni proszkowych specjalistycznym odkurzaczem przystosowanym do usuwania pyłów palnych i niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Zebrany pył proszku lakierniczego trafia do ponownego użycia, a w przypadku zanieczyszczenia proszku, poddawany jest odzyskowi przez specjalistyczną firmę posiadającą uprawnienia do recyklingowania tego rodzaju odpadów.

 4. Stosowanie specjalistycznych odciągów par cieczy przy urządzeniach wykorzystujących substancje chemiczne, np. okleiniarkach oraz w lakierni mokrej zamiast zwykłych systemów wentylacyjnych. Dzięki zastosowanym filtrom w takich odciągach, szkodliwe substancje chemiczne nie przedostają się do powietrza oraz wód gruntowych.

REUSE:

 1. Wykorzystywanie tej samej wody w zamkniętym obiegu myjki lakierniczej o pojemności 2000 litrów do czasu utraty jej właściwości myjących w procesie przygotowywania powierzchni produktów do lakierowania proszkowego. Dzięki ciągłej optymalizacji tego procesu, zużycie wody pitnej przez ATS Display Sp. z o.o. sukcesywnie się zmniejsza. Po maksymalnym wykorzystaniu wody w myjce, raz na pół roku woda jest odbierana przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą uprawnienia do odzysku wód popłucznych.

 2. Recykling ścieków bytowych poprzez wycofanie zużytej wody do miejskiej oczyszczalni ścieków. ATS Display Sp. z o.o. ma podpisaną umową na przyłączenie i korzystanie z kanalizacji miejskiej.

 1. GOTOWOŚĆ NA WYPADEK AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

W celu minimalizowania skażenia powietrza i wód gruntowych w sytuacjach awaryjnych z należytą starannością stosować przepisy BHP, przepisy przeciwpożarowe i instrukcje zabezpieczenia przed wybuchem oraz instrukcje eksploatacji dla urządzeń stosowanych w procesach technologicznych.

 1. Identyfikacja potencjalnych awarii i innych zagrożeń:

 • wyciek paliwa, oleju lub innych płynnych substancji chemicznych – zebranie substancji przy użyciu dostępnych środków neutralizujących (sorbent, piasek), a następnie zebranie do zamykanego pojemnika. W przypadku rozległego wycieku – powiadomić odpowiednie służby;

 • pożar– postępowanie zgodnie z procedurami określonymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ATS Display Sp. z o.o.;

 • zagrożenie wybuchem – postępowanie zgodnie z procedurami określonymi w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem wraz z Oceną Zagrożenia Wybuchem i Oceną Ryzyka Wybuchu dla budynku ATS Display Sp. z o.o.;

 1. Zapobieganie potencjalnym awariom i innym zagrożeniom:

 • magazynowanie odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyte i przepracowane oleje, rozpuszczalniki, czyściwa, opakowania po substancjach niebezpiecznych – od momentu wytworzenia do chwili przekazania innemu posiadaczowi odpadów, magazynowane są one w szczelnie zamkniętych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach w hali produkcyjnej. Odpady po zgromadzeniu odpowiedniej ilości przekazywane są specjalistycznej firmie celem odzysku lub unieszkodliwiania;

 • utrzymywanie w należytym stanie instalacji technicznych zabezpieczających,

 • bieżący monitoring i kontrola instalacji technologicznych i maszyn,

 • właściwe utrzymanie sprzętu PPOŻ oraz substancji neutralizujących,

 • stosowanie odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej tj: rękawice ochronne, okulary, półmaski do ochrony dróg oddechowych

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i poczucia odpowiedzialności pracowników obsługi za stan instalacji i oddziaływanie na środowisko,

 • wdrożenie Wykazu substancji niebezpiecznych z kartami charakterystyki zagrożeń. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych przekazane są osobom odpowiadającym za prawidłowe funkcjonowanie podległych obszarów w celu sprawowania nadzoru nad miejscami potencjalnych awarii,

 • w przypadku przyjęcia informacji o zagrożeniu należy:

– ogłosić ewakuację pracowników z miejsca zagrożenia,

– powiadomić Państwową Straż Pożarną w Otwocku o zdarzeniu dzwoniąc na nr 998 lub 112 a, w

miarę możliwości, gasić pożar podręcznym sprzętem gaśniczym,

– udzielić osobom wymagającym pomocy przedmedycznej oraz powiadomić pogotowie ratunkowe

dzwoniąc na nr 999 lub 112,

– współdziałać z kierującym akcją ratunkową.

 1. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI

System gospodarki wodnej i ściekowej w ATS Display zapewnia co najmniej:

 • umożliwienie kontroli jakości wody w każdym punkcie poboru, przy zerowym odchyleniu w kierunku zawartości szkodliwych dla zdrowia substancji;

 • odpowiednią jakość wody przez cały czas na każdym stanowisku pracy;

 • śledzenie i pomiary zużycie wody w celu optymalizacji zużycia;

 • opracowywanie strategii odzyskiwania wody;

 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w celu zmniejszenia śladu wodnego;

 • modernizacja urządzeń sanitarnych w celu zwiększenia wydajności wody;

 • przeprowadzanie okresowych szkoleń lub działań edukacyjnych uświadamiających pracowników w zakresie oszczędzania wody;

 • woda z publicznej sieci wodociągowej powinna spełniać krajowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej;

ATS Display zapewnia, że wszystkie lokale, w których prowadzona jest działalność firmy, posiadają pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi gospodarowania wodą i ściekami w zakresie ich lokalizacji, infrastruktury czy wyposażenia.

Zrzuty zużytej wody są zgodne z ustalonymi prawem normami i standardami, a nasze działania dodatkowe w tym zakresie są dla nas polem do ciągłego samodoskonalenia.

 1. STRUKTURA I OBOWIĄZKI:

Ogólna odpowiedzialność za zarządzanie systemem gospodarki wodnej i ściekowej spoczywa na kierownictwie wyższym ATS Display, jednak wdrażanie niniejszej polityki spoczywa na zespole pracowników odpowiedzialnych za kwestie związane z ochroną środowiska oraz administrowaniem budynkami firmy.

Główne obowiązki zespołu to:

 • formułowanie strategii, przegląd i kontynuacja wszystkich działań związanych z gospodarką wodną;

 • projektowanie, przygotowywanie i wsparcie w sformułowaniu wymaganego budżetu na cele związane z oszczędzaniem wody;

 • współpraca z dostawcami usług z zakresu odbioru, uzdatniania lub utylizacji zużytej wody;

 • dostarczanie danych wejściowych do programów, projektów i planowania działań związanych z gospodarką wodną;

ATS Display zobowiązuje się do wspierania i wdrażania niniejszej Polityki wykorzystania wody. Niniejsza polityka zostanie poddana przeglądowi w przypadku jakichkolwiek zmian.