Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników i współpracowników

 

 1. ATS DISPLAY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Boryszewskiej 22 C, Wiązowna 05-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla M. ST. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem                     KRS: 0000075752, NIP: 5321790563, REGON: 01744535800000 – jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) kandydatów na pracowników i współpracowników, zwanych dalej Kandydatami.
 2. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • przeprowadzenia rekrutacji pracowników  i współpracowników,
 • na potrzeby przyszłych rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia przez Kandydata zgody na takie przetwarzanie.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt 2 powyżej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, o której mowa w pkt. 2 lit. b powyżej, Administrator będzie przetwarzał takie dane we wskazanym celu przez okres trzech lat od dnia wyrażenia takiej zgody lub do czasu wycofania zgody przez Kandydata przed upływem tego okresu, co nie będzie wpływać na zgodne z prawem przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub jest uzasadniony dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 3. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest:
 •   art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy, lub
 •   art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, lub
 •   art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa – tj. art. 229 kodeksu pracy, lub
 •   art. 9 ust. 2 lit. h RODO – niezbędność przetwarzania do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy oraz do oceny zdolności pracownika do pracy, lub
 •  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości podjęcia działań związanych z ochroną przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
 1. Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 2. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Kandydatów:
 •  firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmującym się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
 • dostawcom platform rekrutacyjnych,
 • firmom ochroniarskim,
 • dostawcom narzędzi CRM,
 • firmom świadczącym usługi niszczenia dokumentów.
 1. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu.
 2. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci mają prawo do:
 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 6 lit. b powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • niepodlegania profilowaniu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres e-mail IOD: iod@atsdisplay.com lub w formie pisemnej na adres ul. Boryszewska22 C, Wiązowna 05-462.
 1. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.